Algemene Voorwaarden

Voorwaarde 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Voorwaarde 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: One 4
 • Handelend onder de naam/namen: Mistlampen.nl
 • KvK-nummer: 81432038
 • Btw-identificatienummer: NL003566715B42
 • Vestigings- & bezoekadres:
 • Bakkershaven 12
 • 3113 BA Schiedam
 • Telefoonnummer: 0618966451
 • Bereikbaarheid: Op afspraak
 • E-mailadres: info@mistlampen.nl

Voorwaarde 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ONE 4 en op alle met ONE 4 aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ONE 4 is ingestemd.
 5. Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ONE 4 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. ONE 4 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 7. ONE 4 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
 8. Door het gebruik van de internetsite van ONE 4 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Voorwaarde 4 - Het aanbod en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. ONE 4 is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit voorwaarde is voldaan.
 2. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in voorwaarde 4.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan ONE 4 via elektronische weg is verzonden en door ONE 4 is ontvangen, OF de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan ONE 4
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
 4. Koper en ONE 4 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in voorwaarde 4.2 en 4.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ONE 4 zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ONE 4 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

Voorwaarde 5 - Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening) IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.) Paypal (Beveiligde service voor creditcardbetalingen) Rembours ONE 4 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
 2. ONE 4 hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op alle orders. Deze termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging (veelal in de vorm van een email) of factuur. 
 3. In geval van niet-tijdige betaling is ONE 4 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.
 4. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ONE 4 is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 5. Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
 6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ONE 4 als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

Voorwaarde 6 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Indien u als dealer ingelogd bent op de ONE 4 website zullen de prijzen exclusief omzetbelasting weergegeven worden.
 2. De Koper is de prijs verschuldigd die ONE 4 in haar bevestiging conform Voorwaarde 4.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ONE 4 worden gecorrigeerd.
 3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding.

Voorwaarde 7 - Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ONE 4 ernaar om nationale bestellingen binnen 5 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 14 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ONE 4 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven.
 3. De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar ONE 4. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient ONE 4 de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.

Voorwaarde 8 - Herroepingsrecht en Ruilen

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 2. Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door ONE 4 aangeleverd zijn. Retourneren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de Voorwaardeverpakking onbeschadigd blijft.
 3. Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 8.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 8.2, dan draagt ONE 4 zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.
 4. De Koper heeft het recht de producten binnen 14 dagen retour te sturen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

Voorwaarde 9 - Aansprakelijkheid en Garantie

 1. Voor door ONE 4 geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. ONE 4 hanteert een garantietermijn van 1 jaar.
 2. ONE 4 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ONE 4. ONE 4 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien ONE 4, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Ondanks de constante zorg en aandacht die ONE 4 aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. ONE 4 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 6. De Koper is gehouden ONE 4 te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ONE 4 mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 7. Het is mogelijk dat ONE 4 op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ONE 4 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 8. De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie: Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf. Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.
 9. Alle artikelen verkocht door ONE 4 zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto's. ONE 4 is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto's.

Voorwaarde 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met ONE 4 is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Voorwaarde 11 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is ONE 4 niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Voorwaarde 12 - Persoonsgegevens

 1. ONE 4 zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. ONE 4 neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Voorwaarde 13 - Annuleringen

 1. In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft ONE 4 het recht de Koper een factuur te sturen van de door ONE 4 gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-
 2. De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door ONE 4 schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

Voorwaarde 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ONE 4 of overeenkomsten gesloten met ONE 4 worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Voorwaarde 15 - Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ONE 4, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit Voorwaarde, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ONE 4, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Back to Top